kancelaria adwokacka śren

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw cywilnych, karnych i administracyjnych, a obszar naszych działań ograniczony jest w zasadzie wyłącznie przez przepisy regulujące zakres uprawnień adwokackich. W toku naszej praktyki, pewnymi sprawami zajmujemy się jednak częściej, a z innymi spotykamy się niezmiernie rzadko.

 

Z tego też względu przyjąłem, że najlepszym sposobem zaprezentowania zakresu specjalizacji Kancelarii jest zaprezentowanie rodzajów spraw, czy też podejmowanych działań z którymi mamy do czynienia najczęściej i w prowadzeniu których Kancelaria posiada największe doświadczenie.

 

» Windykacja  » Sprawy cywilne  » Sprawy karne  » Sprawy administracyjne  » Umowy

 


 

 

I. Windykacja

Windykacja obejmuje czynności przedsądowe, sądowe oraz czynności podejmowane w postępowaniu procesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, a wyjątkowo także w postępowaniu nieprocesowym, a nawet karnym, których celem jest dochodzenie od dłużnika należności na rzecz wierzyciela. Z uwagi na duże znaczenie tych postępowań dla naszych klientów Kancelaria posiada wypracowane w tego rodzaju sprawach procedury, zarówno ataku jak też obrony.

 

Procedury ataku to działania podejmowane przez wierzyciela w stosunku do dłużnika, a obejmujące między innymi:

 • pomoc w ustanawianiu zabezpieczeń - poręczenia, weksle, hipoteki,
 • przygotowywanie pism o uznaniu roszczenia i ewentualnego rozkładania zadłużeń na raty,
 • przygotowywanie ugód pozasądowych,
 • wezwania do zapłaty,
 • sądowe zawezwania do ugody,
 • powództwa o zapłatę w postępowaniach, nakazowych i upominawczych,
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 • wytaczanie skarg paulińskich,
 • przeprowadzenia postępowań spadkowych po zmarłych dłużnikach,
 • prowadzenie spraw o wyjawienie majątków,
 • sporządzania doniesień o popełnieniu przestępstwa (w przypadkach wyłudzeń i oszustw), oraz reprezentowanie wierzycieli, jako pokrzywdzonych w tych postępowaniach,
 • występowanie z wnioskami o zarządzenie wykonania kary w przypadku niewywiązywania się przez dłużników z orzeczonych w wyrokach karnych obowiązków naprawienia szkody.

 

 

Procedury obrony – to działania mające na celu obronę praw dłużnika w postępowaniu windykacyjnym, obejmujące:

 • sporządzanie odpowiedzi na wezwania do zapłaty,
 • negocjowanie i sporządzanie ugód pozasądowych i sądowych,
 • sporządzanie sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty lub wyroków zaocznych,
 • reprezentowanie dłużników w postępowaniach sądowych,
 • sporządzanie skarg i zażaleń na czynności komornika,
 • reprezentowanie dłużników w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających.

 

 

II. Sprawy cywilne - w tym z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, rodzinnego i prawa pracy oraz prawa handlowego.

Przepisy materialne regulujące stosunki o charakterze cywilnoprawnym zawarte zostały w kilku kodeksach. Postępowanie cywilne reguluje natomiast kodeks postępowania cywilnego, którego postanowienia stosuje się nie tylko w sporach powstałych na tle przepisów kodeksu cywilnego, ale także kodeksu pracy, kodeksu rodzinnego, czy też kodeksu spółek handlowych.

 

Stąd zakres działań Kancelarii w tego rodzaju sprawach przedstawiamy poprzez odwołanie się do pism procesowych sporządzanych w procesie, postępowaniu nieprocesowym, w postępowaniu egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz odwoławczym

 

A) Proces - powództwa o:

 • zapłatę,
 • rozwód
 • separację
 • alimenty
 • eksmisję
 • zachowek
 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
 • zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę
 • odszkodowanie za wyrządzoną szkodę majątkową
 • skarga pauliańska (powództwo to służy ochronie wierzyciela przed wyzbywaniem się przez dłużnika majątku)
 • złożenie zastępczego oświadczenia woli (np. przy odwołaniu darowizny)
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • ustalenie (istnienia lub nieistnienia prawa lub obowiązku w tym stosunku pracy)
 • stwierdzenie nieważności uchwał Spółek prawa handlowego
 • uchylenie uchwał Spółek prawa handlowego

 

B) Nieproces – wnioski o:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • ogłoszenie testamentu
 • dział spadku
 • zniesienie współwłasności
 • podział majątku wspólnego
 • zasiedzenie
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej
 • zarejestrowanie spółek
 • zarejestrowanie stowarzyszeń

 

C) Postępowanie zabezpieczające – wnioski o:

 • zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
 • zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych

 

D) Postępowanie egzekucyjne – wnioski o:

 • nadanie klauzuli wykonalności,
 • wszczęcie egzekucji z ruchomości, nieruchomości, rachunków bankowych, wierzytelności, wynagrodzeń za pracę i innych praw majątkowych
 • wyjawienie majątku

 

E) Środki zaskarżenia:

 • zażalenia
 • apelacje
 • skargi na postanowienia referendarzy
 • skargi o wznowienie postępowania

 

 

III. Sprawy karne:

Kancelaria prowadzi także postępowania karne, przy czym obrony podejmujemy się głównie w sprawach o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, bezpieczeństwu w komunikacji oraz przeciwko czci i nietykalności cielesnej.

 

Reprezentujemy też osoby pokrzywdzone w następstwie popełnionych przestępstw w tym w szczególności ofiary wypadków samochodowych oraz oszustw majątkowych.

 

W sprawach karnych przygotowujemy także pisma procesowe w tym:

 • zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • akty oskarżenia w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • akty oskarżenia w trybie art. 55 kpk
 • odpowiedzi na akt oskarżenia

 

 

IV. Sprawy Administracyjne.

Prowadzone przez kancelarie sprawy administracyjne związane są w głównej mierze ze sporami powstałymi na tle prawa budowlanego, przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennych oraz przepisów weterynaryjnych.

 

Pomagamy w sporządzaniu odwołań i skarg od wydawanych w tego rodzaju sprawach decyzji oraz reprezentujemy klientów w Sądach Administracyjnych.

 

 

V. Umowy:

Kancelaria dokonuje analiz oraz opracowuje różnego rodzaju umowy, w tym w szczególności umowy:

 • sprzedaży
 • najmu
 • dzierżawy,
 • użyczenia
 • zlecenia
 • o dzieło
 • o roboty budowlane
 • pożyczki
 • przewozu
 • poręczenia
 • darowizny
 • spółki cywilnej
 • spółki jawnej
 • spółki komandytowej
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • współpracy handlowej

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Karcz

Tel/fax: 61 28 30 767
Tel. kom.: 502 050 085
Tel. kom.: 502 046 752

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Copyright ©

Kancelaria Adwokacka

Piotr Karcz - 2007-2020
Projekt i wykonanie: single STUDIO